Dotacja na kapitał obrotowy Rondo Spółka z o.o.

Firma Rondo Spółka z o.o. podpisała umowę o nr POIR.03.04.00-24-0659/20-00 w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3 i dla
działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowanego ze Środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy Rondo Spółka z o.o.”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy
wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 301 205,70 PLN
Wielkość dofinansowania: 301 205,70 PLN
Termin realizacji projektu: 31.10.2020r